Kasutus- ja privaatsustingimused

 1. TERMINID
  1. “Veebisait” – internetikeskkond swisshouse.ee ja/või selle alalehed ja alamdomeenid.
  2. “Kasutustingimused” – Veebisaidi ja Teenuste kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohalduvad kõikidele Veebisaidil viibivatele ja Veebisaidi kaudu broneeringuid või muid tegevusi sooritavatele isikutele ning muudele Teenusega seotud otsestele või kaudsetele toimingutele.
  3. “Klient“või “teie“ – füüsiline isik või juriidiline isik, kes külastab Veebisaiti ning kasutab Teenusepakkuja Teenuseid.
  4. “Teenusepakkuja” – ruumide kasutusse andja ning Veebisaidi haldaja Pirita Tee Development OÜ (reg. kood 11997083 ) aadress Roosikrantsi tn 11, Tallinn 10119, Harju maakond, e-post: info@swisshouse.ee.
  5. “Teenus”– Ruumide broneerimine, mida Teenuse pakkuja pakub Kliendile kas läbi Veebisaidi või muul viisil, ruumide kasutamine ja Veebisaidi kasutamine.
  6. “Kinnitatud Broneering” – Kliendi poolt tehtud ruumide broneering, mille Teenusepakkuja on kinnitanud ja mille kohaselt Teenuse osutamine toimub kokkulepitud ajal, kohas ja tingimustel.
  7. “Intellektuaalomand“ – kõik Veebisaidi ja selle sisuga (sh andmebaasid ja tarkvara, ärinimed, kaubamärgid, ärisaladused, domeeninimed jne) seotud intellektuaalomandi õigused.
 2. ÜLDSÄTTED
  1. Veebisaidi ja/või Teenuse kasutamisega kinnitate tutvumist käesolevate Kasutustingimustega, nõustute nendega täies ulatuses ja kohustute neid täitma.
  2. Teenusepakkuja võib Veebisaidil esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta, sh Veebisaidil osutatavad teenused lõpetada ja/või Veebisait sulgeda.
  3. Kõikide Veebisaidil Teenusepakkuja poolt esitatud andmete kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Teenusepakkujale, sh õigus kasutada neid meedias, üritustel, messidel, reklaammaterjalides jmt.
 3. BRONEERINGUTE TEGEMINE JA TASUMINE
  1. Ruumide Broneeringuid saab teha Veebisaidi ja muude sidevahendite kaudu. Broneeringu tegemiseks tuleb esitada vajalikud andmed (nt nimi, e-posti aadress) ja soovitava Teenuse detailid.
  2. Teenusepakkuja hinnainfo on saadaval Veebisaidil. Kõik Teenusepakkuja hinnad kajastuvad eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.
  3. Veebilehe või muu sidevahendi kaudu esitatud päringule vastab Teenusepakkuja ühe tööpäeva jooksul. Juhul, kui soovitud ruum on päringule vastavatel tingimustel saadaval, esitab Teenusepakkuja broneeringu kinnituse ja ettemaksunõude.
  4. Broneering muutub kinnitatuks ettemaksunõudel toodud tasu tasumisega. Kinnituse kohta saadetakse kliendile ka vastav e-kiri. Teavitust saamata ei ole broneering kinnitatud.
  5. Pärast broneeringu kinnitamist broneeritakse ruum valitud kuupäevaks ja kellaajaks.
  6. Järgmise päeva broneeringust tuleb teavitada ette hiljemalt eelmise tööpäeva kella 16ks.
  7. Makseid saab teostada vastavalt ettemaksunõudes märgitud võimalustele.
 4. KLIENDI KOHTUSUTSED
  1. Klient kohustub:
   1. tasuma Teenusepakkujale kogu Teenuse kasutamise eest hinnakirja alusel kehtestatud või poolte vahel kokku lepitud tasu;
   2. esitama tõeseid andmeid, sh esitama päringuid oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;
   3. mitte kasutama Veebisaiti ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);
   4. kasutama ruume sihtotstarbeliselt ja viisil, mis ei kahjusta ruume ning korraldama oma tegevuse viisil, mis ei häiri ehitise teiste kasutajate tegevust;
   5. kasutama ruume ja neis olevaid kommunikatsioone, s.h. elektrit, vett ja muid esemeid, k.a kuid mitte ainult tehnikaseadmeid ja mööblit vastavalt Kliendi vajadustele, ruumide kasutamise eesmärgile ja heale tavale;
   6. ilma Teenusepakkuja vastavasisulise kirjaliku loata ruumides muudatusi ja parendusi mitte tegema;
   7. hüvitama täielikult ruumide hävimisest ja kahjustumisest tuleneva kahju, mis tekib ajal, kui ruumid oli Kliendi valduses, kui Klient ei tõenda, et hävimine või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast;
   8. taluma ruumide suhtes tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud ruumide säilitamiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või selle tagajärgede kõrvaldamiseks.
 5. INTELLEKTUAALOMAND
  1. Klient on teadlik, et Teenuse osutamisel Kliendile edastatud Intellektuaalomand kuulub Teenusepakkujale ja/või Teenusepakkuja litsentsiandjatele ning Teenuse osutamine kõnealuseid õigusi ei mõjuta.
  2. Teenusepakkuja annab Kliendile käesolevaga Veebisaidi kasutamise ajaks ülemaailmse, võõrandamatu ja tagasivõetava lihtlitsentsi Veebisaidile, selle sisule ja teenustele juurdepääsuks ja kasutamiseks ainult Teenusepakkuja poolt Kasutustingimustes lubatud viisil. Kui Kasutustingimustes ei ole sõnaselgelt lubatud teisiti, ei tohi Klient reprodutseerida, levitada, töödelda, teha adaptsioone või töötlusi, avalikult esitada, muuta, rentida, müüa, teha väljavõtteid, lisada teistesse andmebaasidesse, edastada ja/või levitada Veebisaidi Intellektuaalomandit mis tahes viisil ilma Teenusepakkuja või asjakohase kolmanda osapoole eelneva kirjaliku loata. Kliendil ei ole õigust ilma Teenusepakkuja kirjaliku loata anda all-litsentse Intellektuaalomandi kasutamiseks.
  3. Intellektuaalomandit ei tohi pöördprojekteerida, tõlkida mis tahes arvutikeelde ega mis tahes kujul uuesti edastada, välja arvatud seadusega nõutud või siin sõnaselgelt sätestatud ulatuses.
  4. Ilma Teenusepakkuja eelneva sõnaselge kirjaliku loata, ei ole Kliendil ega kolmandal isikul lubatud kasutada mis tahes robotit, ämblikut, muud automaatset seadet või käsitsi protsessi, k.a, kuid mitte ainult, veebikoorimiseks mõeldud script’e, et jälgida või kopeerida Veebisaidi või selle mis tahes osa või takistada Veebisaidi või selle mis tahes osa tavapärast toimimist.
 6. FUNKTSIONAALSUS JA KÄTTESAADAVUS
  1. Veebisaiti osutatakse teile “NAGU ON” ja “NAGU SAADAVAL” ning kõigi vigade ja puudustega ilma igasuguse garantiita toimimise osas.
  2. Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses loobub Teenusepakkuja enda nimel ja oma sidusettevõtete ning oma ja nende vastavate litsentsiandjate ja teenusepakkujate nimel sõnaselgelt kõikidest otsestest, kaudsetest, seadusjärgsetest või muudest garantiidest seoses Veebisaidi toimimisega. Ettevõte ei kinnita, et Veebisait vastab teie nõuetele, saavutab soovitud tulemused, ühildub või töötab mis tahes tarkvara, rakenduste, süsteemide või teenustega.
  3. Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei anna Teenusepakkuja mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid: (i) Veebisaidi või selle juurde kuuluva teabe, sisu ja materjalide kättesaadavuse kohta; (ii) Veebisait on katkematu või veavaba; või (iii) Veebisaidi kaudu edastatava mis tahes teabe või sisu täpsuse, usaldusväärsuse või vääringu kohta.
 7. VASTUTUS
   1. Teenusepakkuja vastutab üksnes Kasutustingimuste tahtliku või raskest hooletusest tuleneva rikkumise eest.
   2. Õigusaktidega lubatud ulatuses on Teenusepakkuja vastutus piiratud nõude aluseks oleva sündmuse poolt tekitatud otsese varalise kahjuga või summas, mis ei ületa nõude aluseks olevale sündmusele vahetult eelnenud 3 (kolme) kuu eest Kliendi poolt makstud tasu, olenevalt kumb on väiksem. Teenusepakkuja ei vastuta ühelgi juhul saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju, õiguskulude või Kliendile tekkinud muude kulutuste eest.
   3. Teenusepakkuja ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle põhjustas kolmandast isikust teenusepakkuja tegevus või tegevusetus (nt internetikatkestus) ning Teenusepakkuja ei ole kõnealust kolmandast isikust teenusepakkujat Teenuse osutamisse otseselt kaasanud.
   4. Klient vabastab enda kulul Teenusepakkuja, selle töötajad, juhatuse ja agendid vastutusest, kaitseb neid ning hüvitab neile tekkinud kahju Teenusepakkuja vastu esitatud hagi või nõuete, mh vastutuse, kahjunõuete, kulude ja kulutuste, sh mõistlike õiguskulude puhul, kui vastav hagi või nõue tulenes Kliendi Kasutustingimuste rikkumisest või sellega seoses. Kõnealuse Teenusepakkuja õiguskaitsevahendi puhul on tegemist täiendava õiguskaitsevahendiga ning see ei välista muude kohaldatavast õigusest tulenevate õiguskaitsevahendite kasutamist.
 8. LEPINGU LÕPETAMINE
  1. Kasutustingimused kehtivad kuni:
   1. pärast Teenusepakkuja poolt Sooritatud Broneeringus märgitud broneeringu lõpu tähtaja möödumiseni;
   2. ruumide hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumiseni;
   3. Kliendi või Teenusepakkuja poolt ruumide kasutamise lepingust taganemisel või lepingu ülesütlemisel;
   4. Teenusepakkuja võib Kasutustingimused igal ajal vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis põhjuseta üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt neliteist (14) päeva ette.
   5. Teenusepakkujal on mõjuval põhjusel õigus leping ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda, teatades võimalusel sellest Klienti mõistlikult ette. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige:
    1. kui Klient lõhub või rikub tahtlikult ruumi või kasutab ruumi mittesihipäraselt;
    2. kui Kliendi tegevus takistab või tugevasti häirib kolmandate isikute poolt ruumide kasutamist või on nende huvidega vastuolus;
    3. kui Klient on andnud ruumi kolmanda isiku kasutusse Teenusepakkuja eelneva kooskõlastuseta.
   6. Kinnitatud broneeringu puhul peab Klient Teenusepakkujat teavitama ruumi broneeringu tühistamisest ja/või edasi lükkamisest esimesel võimalusel. Kuni 1 päev enne saabumise kuupäeva hüvitatakse makstud summast 100%, samal päeval tehtud tühistamise korral hüvitatakse 70% broneeringu summast. Kui Teenusepakkuja on rakendanud eritingimusi tühistamise osas, teavitatakse sellest koheselt Klienti broneeringus mainitud e-posti aadressile.
 9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  1. Teenusepakkuja töötleb Teenuse osutamisel Kliendi isikuandmeid. Täpsemat infot Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärkide ja õiguslike aluste kohta leiab Privaatsusteavitusest.
 10. KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE
  1. Teenusepakkujal on õigus Kasutustingimusi muuta, teavitades Klienti muudatustest Veebisaidi või muu sidevahendi kaudu. Muudatused jõustuvad kohe, kui te muudetud Kasutustingimustega nõustute. Hetkel kohaldatavate Kasutustingimuste versioon on kättesaadav Veebisaidil. Lisaks on Teenusepakkujal õigus Kasutustingimusi muuta teie nõusolekut küsimata, kui:
  2. Kasutustingimustes tehtavad muudatused on teile üksnes kasulikud ja soosivad;
  3. muudatus puudutab üksnes uusi teenuseid, funktsioone või teenusekomponente;
  4. muudatus on vajalik, et Kasutustingimused kohaldatavas õiguses sätestatud nõuetega kooskõlla viia, eelkõige juhul, kui kohaldatavas õiguses on toimunud muudatus, ja kõnealune muudatus ei oma teile negatiivset mõju; või
  5. Teenusepakkuja peab muudatuse tegema, et täita Teenusepakkuja suhtes siduvat kohtuotsust või pädeva ametiasutuse siduvat otsust, ja muudatus ei oma teile negatiivset mõju.
 11. LÕPPSÄTTED
  1. Kõik broneeringud alluvad nende tegemise hetkel kehtivatele tingimustele, v.a. juhul kui tingimus oli põhjustatud Veebilehe tehnilisest veast.
  2. Kasutustingimustega nõustumisega kinnitavad pooled, et neil on kõik õigused ja volitused Kasutustingimustega nõustumiseks ja Teenuste kasutamiseks ning nad ei riku ega ületa neile antud volitusi.
  3. Kasutustingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus kasutada õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid, eelkõige taotleda Teenusepakkujalt puuduste kõrvaldamist, kohustuse kohast täitmist või Kasutustingimused üles öelda.
  4. Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja seda tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega. Kasutustingimustest, nende rikkumisest, nendest taganemisest või nende kehtetusest tulenev või sellega seotud vaidlus, vastuolu või nõue lahendatakse heas usu peetud läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel pöördutakse asja lahendamiseks Eesti Vabariigis asuvasse Harju Maakohtusse.
  5. Juhul, kui mõni Teenusetingimuste sätetest osutub õigusvastaseks, tühiseks või jõustamatuks, jõustatakse kõnealune säte kohaldatava õigusega lubatud ulatuses ning jõustamatuks osutunud sätte või selle osa puhul loetakse, et see ei kuulu Kasutustingimustesse, kuid see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.
  6. Tarbijast kliendil on võimalus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni, mille kohta leiab täiendavat teavet aadressilt: https://komisjon.ee/et või kasutada Euroopa Komisjoni loodud vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi, mille leiab aadressilt: http://ec.europa.eu/consumers/ord.

PRIVAATSUSTEAVITUS

12. ÜLDINE

  1. Seda veebisaiti haldab Pirita Tee Development OÜ („Šveitsi Maja“ või „meie“), mis annab kasutusse büroopindu ja muid ruume („Teenus“). Käesoleva privaatsusteavituse („Teavitus“) eesmärk on anda teavet, kuidas Šveitsi Maja töötleb teie isikuandmeid ning millised on teie õigused andmekaitsealaste õigusaktide, esmajoones Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse („GDPR“) alusel.
  2. Teavitus kohaldub teile kui te külastate veebisaiti swisshouse.ee („Veebisait“), teie või juriidiline isik, keda esindate, kasutab meie Teenust, võtate meiega Veebisaidi või võrguseadmete vahendusel ühendust või teete muid toiminguid, mis toovad kaasa meie poolt teie isikuandmete saamise ja töötlemise.
  3. Tutvuge ülaltoodud toimingute käigus Šveitsi Maja poolt kogutavate isikuandmete, andmetöötluse õiguslike aluste ja eesmärkidega Teavituse 4. peatükis.

13. ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

  1. Teavituses kirjeldatud isikuandmete töötlemise puhul on teie isikuandmete vastutav töötleja, kes määratleb teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid:
   Pirita Tee Development OÜ
   Registrikood: 11997083
   Aadress: Roosikrantsi tn 11, Tallinn 10119, Eesti
   E-post: info@swisshouse.ee

14. ISIKUANDMETE KATEGOORIAD JA ALLIKAD

 1. Isikuandmed on teave, mille abil on meil võimalik teie kui füüsilise isiku otsene või kaudne kordumatu tuvastamine („Isikuandmed“). Töödeldavate Isikuandmete allikas sõltub sellest, kuidas te meiega lävite.
  1. Isikuandmete kategooriad, mida töötleme hõlmavad eelkõige: Põhiandmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress („Põhiandmed“).
   Allikas: Isikuandmed, mille te avaldate meile Veebisaidi kaudu või meiega kontakteerumisel.
  2. Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks töötleme teie järgmisi Isikuandmeid: Põhiandmed, Suhtlusandmed, makseandmed (nt deebet/krediitkaardi number, arvelduskonto number, arveldusaadress, pank kust makse sooritati), Teenusega seonduvad andmed (nt ruumi kasutamise ajavahemik, ruumi seisukord peale kasutust) ning kui juhul te esindate juriidilist isikut siis juriidilise isiku nimi, registrikood, teie ametinimetus („Lepingulised Andmed“).
   Allikas: Isikuandmed, mille teie või juriidiline isik, keda te esindate, avaldab meile.
  3. Kontakteerudes meiega Veebisaidi vormi või e-posti vahendusel töötleme teie järgmisi Isikuandmeid: Põhiandmed, Lepingulised andmed, sõnumi sisu („Suhtlusandmed“).
   Allikas: Isikuandmed, mille te meiega kontakteerumisega avaldate meile.
  4. Veebisaidi sirvimisel töötleme teie järgnevaid andmeid: seadme IP-aadress, logifail veebilehe külastuse kellaaja ja kuupäevaga, veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme operatsioonisüsteem, URL millelt suundusite Veebisaidile, teie Veebisaidil navigeerimine („Tehnilised Andmed“).
   Allikas: Isikuandmed, mida Veebisait ise automaatselt teie seadmest kogub kui te Veebisaiti sirvite.
  5. Küpsiste andmed. Rakendame Veebisaidil küpsiseid, et optimeerida Veebisaiti ja selle funktsioone. Küpsised võivad koguda teie Isikuandmeid. Küpsiste eesmärkide ja funktsioonide kohta lisateabe saamiseks palun vaadake meie Küpsiste Teavitust.
 2. Kui te ei avalda meile nõutud Isikuandmeid, siis ei ole meil võimalik teile või juriidilisele isikule, keda te esindate, Teenust osutada või sõlmida vastavat lepingut, teiega ühendust võtta ega täita muid käesoleva Teavituse 4.peatükis sätestatud eesmärke.

15. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

 1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus sõltub sellest, millisel töötlemise eesmärgil me teie Isikuandmeid töötleme. Alltoodud tabelis on kirjeldatud, millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me teie konkreetsete Isikuandmete kategooriaid töötleme:
  Töötlemise eesmärk Töötlemise õiguslik alus Isikuandmete kategooriad
  Lepingueelsete läbirääkimiste pidamine, lepingu sõlmimine, lepingu haldamine ja täitmine ning Teenuse osutamise tagamine Kui teie füüsilise isikuna soovite saada meie kliendiks või olete meie klient ja päring on seotud teie potentsiaalse või olemasoleva kliendisuhtega, on õiguslikus aluseks lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete kasutuselevõtmine ja rakendamine või meie vahel sõlmitud lepingu täitmine

  Kui juriidiline isik, keda te esindate, soovib saada meie kliendiks või on meie klient ja päring on seotud juriidilise isiku potentsiaalse või jätkuva kliendisuhtega, on õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi võtta kasutusele lepingu sõlmimisele eelnevaid meetmeid või täita meie ja juriidilise isiku, keda te esindate, vahel sõlmitud lepingut

  Põhiandmed, Lepingulised Andmed, Suhtlusandmed

  4.2

  Päringute ja tagasisidede saamine ja neile vastamine Veebisaidi, e-maili või muude võrguseadmete vahendusel Meie õigustatud huvi tagada suhtlus potentsiaalsete klientide, äripartnerite ja muude isikutega

  Kui teie füüsilise isikuna soovite saada meie kliendiks või olete meie klient ja päring on seotud teie potentsiaalse või olemasoleva kliendisuhtega, on õiguslikus aluseks lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete kasutuselevõtmine ja rakendamine või meie vahel sõlmitud lepingu täitmine

  Kui juriidiline isik, keda te esindate, soovib saada meie kliendiks või on meie klient ja päring on seotud juriidilise isiku potentsiaalse või jätkuva kliendisuhtega, on õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi võtta kasutusele lepingu sõlmimisele eelnevaid meetmeid või täita meie ja juriidilise isiku, keda te esindate, vahel sõlmitud lepingut

  Veebisaidi tõrgete diagnoosimine ja parandamine Meie õigustatud huvi tagada Isikuandmete turvalisus ja ennetada pahatahtlikke või ebaseaduslikke toiminguid Tehnilised Andmed

  4.3

  Veebisaidi põhifunktsioonide kättesaadavaks tegemine ja Veebisaidi haldamine, sealhulgas teabe kogumine Veebisaidi külastaja Veebisaidil navigeerimise kohta ning Veebisaidi täiustamine, kohandamine ja arendamine Meie õigustatud huvi võimaldada Veebisaidile juurdepääs ja saada aru Veebisaidi kasutusmustritest, et Veebisaiti paremaks muuta ja kasutajakogemust parendada
  Andmete ja materjalide varundamine meie varundussüsteemides Meie õigustatud huvi tagada andmetöötlusprotsesside järjepidevus ja turvalisus Vastavalt vajadusele kõik Teavituse punktis 3.1 nimetatud andmekategooriad
  Isikuandmete avaldamine meie teenuseosutajatele Meie õigustatud huvi kasutada meie teenuseosutajate poolt pakutavat infotehnoloogia infrastruktuuri ja teenuseid, sh osutada teile oma Teenust koostööpartnerite kaudu
  Isikuandmete avaldamine avaliku sektori asutustele ja õiguskaitseorganitele Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine
  Isikuandmete avaldamine meie kutselistele nõustajatele ning õigusnõuete koostamine, esitamine või kaitsmine kohtumenetluses või kohtuvälises menetluses Meie õigustatud huvi, mis seisneb korrektse majandustegevuse tagamises ja vajadusel õigusnõuete koostamises, esitamises või kaitsmises
 2. Erandlikel juhtudel võime töödelda teie Isikuandmeid teie nõusoleku alusel, esmajoones juhul, kui nõusolekust keeldumise või selle tagasivõtmisega ei kaasne teie jaoks negatiivseid tagajärgi. Nõusoleku küsimisel teavitatakse teid töötlemise eesmärkidest ja hõlmatud Isikuandmetest.
 3. Võime teie Isikuandmeid töödelda ülaltoodust muudel eesmärkidel üksnes juhul, kui teavitame teid eelnevalt uutest või muudest töötlemise eesmärkidest ning esitame muu asjakohase teabe.

16. ISIKUANDMIETE SÄILITAMINE

 1. Säilitame teie Isikuandmeid kuni on mõistlikult vajalik punktis 1 esitatud eesmärkide saavutamiseks, kui pole teisiti sätestatud kohalduvates õigusaktides või alljärgnevalt:
  1. Põhiandmeid ja Lepingulisi Andmeid, mis on seotud tehingutega, säilitame 7 aastat vastavate Isikuandmete kogumise majandusaastale järgneva aasta algusest.
  2. Suhtlusandmeid säilitame kuni 3 aastat alates vastava suhtluslõime lõppemisele järgneva aasta algusest.
  3. Tehnilisi Andmeid säilitame kuni 30 päeva nende kogumisest.
 2. Pärast Teavituse punktis 1 toodud Isikuandmete säilitamise perioodi möödumist või kui me ei vaja enam vastavaid Isikuandmeid Teavituse 4.peatükis nimetatud eesmärkide täitmiseks, hävitame vastavad Isikuandmed mõistliku aja jooksul pärast eesmärgi täitmist, välja arvatud juhul, kui Isikuandmete pikem säilitamine on vajalik õigusaktidest tuleneva kohustuse või nõuete täitmiseks, õigusvaidluse lahendamiseks või meiega sõlmitud lepingu täitmise tagamiseks.
 3. Teavituse punktis 1 toodud Isikuandmete säilitamise perioodi lõppemisel või Isikuandmete töötlemise eesmärgiga seotud õigusliku aluse ära langemisel võime säilitada teie Isikuandmeid sisaldavaid materjale varundussüsteemides. Varundatud materjalid kõrvaldatakse kasutusest ja kustutatakse varundustsükli lõpus.

17. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VASTUVÕTJAD

 1. Teie Isikuandmeid töötlevad Vastutava Töötleja vastava volitusega töötajad, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ja vajadus Isikuandmeid töödelda
 2. Üksnes vajadusel avaldame teie Isikuandmeid järgmistesse Isikuandmete vastuvõtjate kategooriatesse kuuluvatele osapooltele, kes töötlevad teie Isikuandmeid eraldiseisvate vastutavate töötlejatena:
  Vastuvõtja kategooria Avaldamise eesmärk
  Avaliku sektori asutused ja õiguskaitseorganid Vajadusel avaldame teie Isikuandmeid avaliku sektori asutustele ja õiguskaitseorganitele, et täita õigusaktidest tulenevat kohustust, kohtu poolt ettenähtud nõuet või muudel juhtudel, et ennetada ja ära hoida õigusvastaseid tegusid. Näiteks Maksu-ja Tolliamet.
  Kutselised nõustajad (allutatud konfidentsiaalsuskohustusele tulenevalt õigusaktidest) Vajadusel avaldame teie Isikuandmeid kutselistele nõustajatele, et tagada meie korrektne majandustegevus. Näiteks audiitorid, õigusnõustajad.
 3. Veebisaidi toimimiseks ja Teenuse osutamiseks võime kaasata ja kasutada Isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid, kes saavad teie Isikuandmetele ligipääsu üksnes meiega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ja rakendavad vajalikul tasemel organisatsioonilisi kaitsemeetmeid Isikuandmete töötlemisel. Kaasatud volitatud töötlejad kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:
  Volitatud töötleja kategooria Avaldamise eesmärk
  Makseteenusepakkujad Avaldame teie Isikuandmeid makseteenusepakkujatele (nt Stripe Payments Europe, Ltd), kes töötlevad rahalisi tehinguid ulatuses, mil see on vajalik teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks.
  IT-teenuste pakkujad Avaldame teie Isikuandmeid IT-teenuste pakkujatele, kes haldavad ja võimaldavad meil kasutada nende tehnilist infrastruktuuri.
 4. Mõningad meie poolt andmetöötlusesse kaasatud volitatud töötlejad ja vastuvõtjad võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, seega neile Isikuandmete avaldamisel võime edastada teie Isikuandmeid nimetatud territooriumist väljapoole. Sellisel juhul tagame piisavate kaitsemeetmete rakendamise teie Isikuandmete kaitsmiseks (nt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud tüüptingimused või kaitse piisavuse otsus). Teil on õigus saada täiendavat teavet võetud kaitsemeetmete osas, võttes meiega ühendust Teavituse punktis 2 esitatud kontaktandmetel.

18. TEIE ANDMEKAITSEALASED ÕIGUSED

 1. Te võite igal ajal kasutada järgmisi õigusi seoses teie Isikuandmete töötlemisega:
  1. Õigus Isikuandmetega tutvuda. Teil on õigus taotleda tutvumist kõikide Isikuandmetega, mida me teie kohta töötleme. See hõlmab õigust saada teavet näiteks selle kohta, kas me töötleme teie Isikuandmeid ja milliseid Isikuandmete kategooriaid, mis eesmärgil me töötleme.
  2. Õigus Isikuandmete parandamisele. Teil on õigus taotleda oma Isikuandmete parandamist ja ajakohastamist kui arvate, et meil on ebaõiged andmed teie kohta.
  3. Õigus Isikuandmete kustutamisele. Teil on õigus taotleda oma Isikuandmete kustutamist, kui neid pole enam vaja eesmärgil, milleks meie neid kogusime, kustutamine on vajalik õigusnõude täitmiseks või teie arvates on Isikuandmete töötlemine ebaseaduslik;
  4. Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui teie Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek, on teil õigus oma vastavasisuline nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud Isikuandmete töötlemise seaduslikkust;
  5. Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub meie õigustatud huvi alusel või turunduslikul eesmärgil;
  6. Õigus Isikuandmete ülekandmisele. Teil on õigus taotleda oma Isikuandmete ülekandmist Isikuandmete suhtes, mida olete meile ise esitanud ning mille töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek või pooltevahelise lepingu ettevalmistamine, sõlmimine ja täitmine. Ülekandmist saate taotleda endale või mõnele teisele vastutavale töötlejale üksnes juhul, kui Isikuandmete ülekandmine on tehniliselt teostatav;
  7. Õigus taotleda Isikuandmete töötlemise piiramist. Teil on õigus taotleda Isikuandmete töötlemise piiramist kui te soovite näiteks (i) vaidlustada Isikuandmete õigsust; (ii) fikseerida ebaseaduslikku andmetöötlust; (iii) saada või vältida Isikuandmete kustutamist ehk teil on Isikuandmeid vaja õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) esitada vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ja te soovite otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piiramist;
  8. Õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni. Teil on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aki.ee) poole, kui leiate et teie Isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kohalduvate õigusaktidega.
 2. Ülaltoodud õiguste rakendamiseks palume kontakteeruda Teavituse 2. peatükis esitatud kontaktandmetel. Juhime tähelepanu, et te peate meile esitama piisavalt teavet, et saaksime vastata teie punktis 1 toodud õigustega seotud nõuetele. Võime teilt enne taotlusele vastamist paluda lisateabe edastamist, et hinnata teie taotluse põhjendatust.

19. TEAVITUSE MUUTMINE

 1. Võime Teavitust aeg-ajalt muuta, et see kajastaks õigesti teie Isikuandmete töötlemist. Oluliste muudatuse puhul teavitame teid sellest Veebisaidi kaudu. Soovitame enne oma Isikuandmete avaldamist tutvuda Teavitusega uuesti.

Versioon: märts 2022